Avatar
Xin chào, Bạn chưa đăng nhập

Topic: Bay nhanh

Posted : 2 years 2 months ago top

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.

Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.

Posted : 2 years 2 months ago top

2 Sản phẩm

trang